به گزارش «نود اقتصادی» گزارش جدید نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ١٣٩٧ مرکز آمار ایران نتایج قابل تاملی را نشان می‌دهد، به طوریکه از مجموع بیش از 82 میلیون نفر جمعیت کشور در سال 97، تعداد 66/8 میلیون نفر در سن کار (بالای 10 سال) قرار دارند که از این تعداد،23/8 میلیون نفر شاغل، 3/2 میلیون نفر بیکار و 39/8 میلیون نفر نیز غیرفعال اقتصادی محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، در بین افراد غیرفعال اقتصادی، 5/1 میلیون نفر خانه‌دار مرد دیده می‌شود که از نکات قابل تامل بازار کار ایران است. همچنین در بین غیرفعال‌ها، 4/2 میلیون نفر نه شاغلند، نه بازنشسته، نه درحال تحصیل. به نظر  می‌رسد آمارهای مربوط به جمعیت در سن ایران یکی از پیچیده‌ترین منابع آماری جهان باشد.

حامد نوحه خوان