«نوداقتصادی»: بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» از آمارهای وزارت راه و شهرسازی در تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در اسفند سال ۹۶ حدود پنج میلیون و ۷۵۹ هزار تومان بوده است که با افزایش ۹۱ درصدی در اسفند ۹۷ به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

همچنین در اسفند سال ۹۶  تعداد معاملات ۱۲هزار و ۳۰۷ مورد بود که اسفند ۹۷ این میزان با کاهش ۱۰ درصدی به ۱۱هزار و ۸۳ مورد رسیده است.

مجتبی موسوی