به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» از گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1395 تعداد 532 واحد استخراج مواد معدنی در کشور غیرفعال شده بود که در سال 1396 با فعال شدن 440 واحد معدنی، تعداد معادن فعال کشور به 5353 واحد رسیده است. همچنین تعداد شاغلان معادن نیز نزدیک به 96هزار رسیده است. قابل ذکر است بخش معدن به جهت عدم وابستگی به واردات، در تحریم سال 91-92 نیز ازجمله بخش‌هایی بود که رشد تولید و رشد صاردات را تجربه کرد.