«کریم زبیدی» افزود: مخازن و میدان‌های نفت و گاز ایران ظرفیت بالایی برای انجام مطالعات پژوهشی دارند.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در تشریح وضع میدان‌های بزرگ نفتی ایران نیز گفت: اکنون بیشترین برداشت نفت از مخازن آسماری و بنگستان میدان اهواز انجام می‌شود، این در حالی است که این میدان ذخایر 70 میلیارد بشکه‌ای نفت دارد.
زبیدی از میدان‌های گچساران، رگ سفید، بی‌بی حکیمه، پارسی و آغاجاری به عنوان دیگر میدان‌های بزرگ نفتی یاد کرد و گفت: باید توجه داشت که تولید بالا به سرمایه‌گذاری مداوم و بکارگیری فناوری‌های روز نیاز دارد، بنابراین لازم است تا با انجام فعالیت‌های پژوهشی، میزان بهره‌وری در تولید نفت و گاز افزایش یابد.
وی ادامه داد: ‌اکنون میانگین ضریب برداشت از میدان‌های هیدروکربنی در جهان نزدیک به 35 درصد است، اما میانگین ضریب برداشت در ایران 10 درصد از میانگین جهانی پایین‌تر است.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: افزایش نرخ ضریب برداشت، افزون بر الزام به استفاده از فناوری به جنس سنگ مخزن نیز ارتباط دارد؛ این در حالی است که برخی مخازن نفت و گاز ایران پیچیدگی‌های خاصی دارند و فناوری‌های ویژه ای را نیز می‌طلبند.