قیمت گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی شرکتی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

 

 

 

 

 

 

قیمت گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی شرکتی

قیمت گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی شرکتی