به گزارش «نود اقتصادی» حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: در دهه اول انقلاب که شاخص ضریب جینی بالا نشان داده می‌شود بیشترین حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه صورت می‌گیرد و دلیل بالا بودن این شاخص وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و شروع تحریم‌هاست.

وی افزود: با شروع تحریم، ‌برخی فرصت‌های شغلی از دست رفت و بالا بودن نرخ ضریب جینی به همین علت است. حتی در سال‌های پس از جنگ برخی بنگاه‌های تولیدی تا 30 درصد ظرفیت خود مشغول به کار بودند.

راغفر گفت: از حدود یک دهه گذشته تاکنون حضور صاحبان سرمایه و نفوذ باعث شده تا نابرابری در جامعه بیشتر شود و این افراد به دنبال منفعت خود هستند و همان سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا می‌کنند.