براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دولتها موظف هستند فقر ار از چهره مناطق ازاد تجاری بزدایند.

بند چ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ششم سازمان‌های مناطق ازاد را موظف کرده است، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند. 

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، عملکرد سال ۹۶ مناطق آزاد نشان می‌دهد میزان یک درصد از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات به خزانه کل کشور برابر است با 301.28 میلیون ریال ( بیش از ۳۰ میلیارد تومان) گردش کار این بند قانون چالش‌برانگیز بوده و به لحاظ سلب اختیار مناطق در مصرف مستقیم آن از شفافیت لازم در عملکرد برخوردار نیست و نیازمند تجدیدنظر است تا مناطق به طور مستقل در این امر مدیریت نمایند.