به گزارش «نود اقتصادی» علی میرزاخانی اظهار کرد: سیاستگذاری برای ارز 4200 تومانی یکی از مخرب‌ترین سیاست گذاری‌هایی بود که می‌شد اتخاذ کرد و ذخایر ارزی ما را با شدت بیشتری از بین برد. اگر از من بپرسید، بیشترین جایی که لطمه خوردیم کجاست، اعتقاد من این است که سیاست ارزی بیشترین لطمه را به ما زد.

وی افزود:به نظر من رئیس جمهور متاسفانه چیدمان و حلقه اطرافیانش را طوری طراحی کرد، که حرفها و استدلال‌های متفاوت را نشنید. اگر این استدلال‌های مختلف توسط دولت شنیده می‌شد چه بسا کشور هم اکنون وارد این تله سیاست گذاری و ناکارآمدی‌هایی که ایجاد شده است نمی‌شد.

بهروز رفیعی