«نود اقتصادی»:بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان میدهد در 6ماهه نخست سال جاری هزینه های جاری دولت حدود 130هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 22 درصدی رشد کرده است. به این ترتیب هزینه های جاری دولت نسبت به سال قبل حدود 23 هزار میلیارد تومان اضافه شده است.

درآمد مالیاتی با عبور از 50 هزار میلیارد تومان 16 درصد رشد کرد

این گزارش نشان میدهد، پرداختهای عمرانی حدود 26 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 240 درصدی داشته است. در این مدت میزان پرداخت هزینه های عمرانی دولت حدود 7.8هزار میلیارد تومان بوده است.