«نود اقتصادی»:بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان میدهد، در نیمه نخست سال جاری درامدهای مالیاتی دولت از 50 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این درحالی است که  درامدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 16.8 درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است کل درامدهای دولت در این مدت حدود 63 هزار میلیارد تومان بوده است که رشد تقریبی 12 درصدی را شاهد بوده است. این درحالی است که تراز عملیاتی بودجه منفی 72 هزار میلیارد تومان میباشد. به عبارت دیگر با وجود هزینه های 130 هزار میلیارد تومانی، درامدهای دولت نسبت به هزینه ها عقب ماندگی 72 هزار میلیارد تومانی داشته است. گفتنی است رشد تراز عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به 32 درصد بوده است.