«نود اقتصادی»:محمدرضا بختیاری امروز در نشستی خبری با بیان اینکه ٦٥ درصد مشترکان زیر الگو مصرف آب دارند،اظهار کرد: در این میان ١٥ درصد مشترکان در حد نرمان و ٢٠ درصد مشترکان بیش از حد نرمال مصرف آب دارند.
وی افزود: به منظور ساماندهی این مساله امسال تابستان قطع آب صورت گرفت علاوه بر این قرار است تعرفه آب نیز برای این دیته از مسترکان افزایش یابد.