«نود اقتصادی»:شرکت بیمه اتکایی امین، درگزارشی که در اختیار نود اقتصادی قرارداده، با توجه به شرایط تحریم، هشدار داده که واگذاری قراردادهای اتکائی به خارج از کشور با مشکل همراه می شود و بسیاری از بیمه گران اتکایی خارجی در قراردادهای اتکایی کشور مشارکت نخواهند داشت،بنابراین بخش اعظم ریسک ها در داخل کشور نگهداری شده که در صورت وقوع خسارت های فاجعه آمیز تبعات بسیار سنگینی را در پی خواهد داشت.

شرکت بیمه اتکایی امین درگزارش خود آورده که در نتیجه افزایش نرخ تسعیر ارز سرمایه بیمه نامه ها افزایش خواهد یافت و با توجه به محدود بودن ظرفیت نگهداری و قبولی اتکایی شرکت های بیمه کشور، به نظرمی رسد توان نگهداری کامل ریسک توسط بیمه گران کشور میسر نخواهد بود.

طبق اعلام شرکت بیمه اتکایی امین، با توجه به موارد فوق لزوم تدوین استراتژی جدید مقابله با تحریم توسط بیمه مرکزی ضروری به نظر می رسد.

شرکت بیمه اتکایی امین در توضیح عملکرد واقعی سال مالی منتهی به شهریورماه سالجاری خود تاکید کرده که تا کنون میزان حق بیمه قبولی بیش از 541،628 میلیون ریال  بوده که این میزان در مقایسه با عملکرد واقعی دوره مالی سال قبل،با درنظرگرفتن جنبه های فنی ارزیابی ریسک وتقاضای پوشش اتکایی شرکت های واگذارنده ریسک، بیش از 15 درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکیست:با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ ارزهای دلار و یورو درماههای اخیر و برای تطبیق ذخایر با این افزایش، این شرکت معادل یورویی خسارت های معوق ارزی 9 ماهه منتهی به 31/03/1397 خود را با درنظر گرفتن نرخ تسعیر نزدیک به نرخ ارز بازارآزاد محاسبه کرده که در بازار بیمه کشور هیچ شرکت بیمه ای ذخایرخسارت معوق خود را با نرخ ارز آزاد محاسبه نکرده و تنها اختصاص به این شرکت دارد.

این شرکت  مدعی شده که به عنوان تنها  شرکت فعال صنعت بیمه کشور، این میزان IBNR را به عنوان پشتوانه در محاسبه ذخایر خسارت های معوق خود لحاظ کرده است.

شرکت بیمه اتکایی امین پیش بینی کرده که تا پایان سال مالی منتهی به 31/06/1397 در سود پیش بینی شده خود دستکم 10 درصدرشد داشته باشد.

شرکت مذکور، اذعان داشته که تحولات اقتصادی پرشتاب که از ماههای پایانی سال گذشته شروع و درسال جاری ادامه یافته، موجب کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شده و از سوی دیگر ، ارزش اموال و دارائی های بیمه گذاران که از طریق بیمه گران مستقیم تحت پوشش شرکت بیمه اتکایی امین قرار گرفته به نحو بی سابقه ای سیر صعودی داشته است.

این وضعیت در مجموع بیانگر این واقعیت است که اگرچه سرمایه این شرکت با حداقل تعیین شده در مصوبه هیأت  وزیران مطابقت دارد اما  در واقع امر حتی به میزان سال های گذشته نیز قادر به حمایت از اموال بیمه شده بیمه گذاران نیست.

بدین سبب شرکت درنظر دارد طرح افزایش سرمایه را به میزان 20 درصد و از مبلغ 2.500 میلیارد ریال به مبلغ 3.000 میلیارد ریال با انجام تشریفات قانونی خود  به اجرا درآورد.

شرکت بیمه اتکایی امین  درتوضیح چالش های پیش روی خودآورده:با توجه به نسبت خسارت صنعت بیمه که مهمترین علت آن نرخ شکنی درصنعت بوده و ورود بیمه گران اتکایی همانندامین با محاسبه و ارزیابی دقیق ریسک انجام می پذیرد بنابراین با توجه به نقطه نظرات هیات مدیره شرکت، ازپذیرش ریسک بدون احتساب نرخ واقعی خودداری بعمل می آید.

این شرکت در ادامه یاد آور شده که کم بودن میزان سرمایه پرداخت شده، به روزرسانی نیروهای اتکایی کشور، نبود امکان کسب رتبه بین المللی، وجود مشکل در خصوص تبادلات بانکی ارزی،  فروش ریسک های بیمه ای توسط شرکت های بیمه ای مستقیم با نرخ های غیر فنی، فقدان امکان واگذاری به خارج ازکشور، نوسانات شدید نرخ ارز، نبود نرم افزار اتکایی یکپارچه و شرکت های بزرگ خصوصی غیر بیمه ای  که در ترکیب سهامداران شرکت وجود ندارد از دیگر چالش های پیش روی این شرکت به شمار می رود.