«نود اقتصادی»: در نیمه نخست پارسال نزدیک به 173 میلیون لیتر روغن موتور در کشور تولید شده بود.
شرکت نفت سپاهان با ثبت 37 درصد رشد تولید در این زمینه پیشتاز بود.
شرکت های نفت پارس، ایرانول و بهران با 35، 35 و 6 درصد رشد در مکان های بعدی قرار گرفتند.

فروش روغن موتور در 6ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال با رشد 31 درصدی از 157 میلیون لیتر به 206 میلیون لیتر افزایش یافت.
شرکت نفت ایرانول با 49 درصد رشد، بیشترین رشد فروش را در این مدت داشت.
پس از آن شرکت های نفت پارس، سپاهان و بهران قرار دارند که به ترتیب 38، 29 و 16 درصد رشد را ثبت کردند.