به گزارش «نود اقتصادی» مجتبی بهاروند عضو اتاق بازرگانی گفت: اکنون نیز بسیاری از شرکت‌های بزرگ با ایران قطع همکاری کرده‌اند و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی نیز مشغول ترک ایران هستند. در واقع پیش از آنکه تحریم‌ها باعث قطع همکاری شرکت‌های بزرگ با ایران شود، احتمال به‌خطر افتادن منافع آنها باعث کوچشان از ایران شده است. در عرصه اقتصاد هر شخص حقیقی یا حقوقی منافع خود را در نظر دارد و از آنجایی که شرکت‌های اروپایی چندان مطیع دولت‌هایشان نیستند نمی‌توان انتظار داشت که ایران را به آمریکا ترجیح دهند.

وی افزود: شاید اروپا بخشی از خلأ آمریکا را جبران کند، اما به دلیل سلطه اقتصادی این کشور، شرکت‌های بزرگ اجازه همکاری با ایران را نخواهند داشت. از سوی دیگر اینکه ما اتحادیه اروپا را به عنوان یک شریک اقتصادی استراتژیک برای خود بپنداریم، قدری ساده‌انگارانه است، زیرا اروپا و آمریکا چندان از یکدیگر جدایی ندارند و علت این مهم وابستگی شرکت‌های بزرگ اروپایی به اقتصاد قدرتمند آمریکاست.