«نود اقتصادی»:مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش،اظهارات انعکاس یافته از او در حساب کاربری توئیتر خود در روزهای اخیر را فاقد هرگونه ارتباط با مسائل سیاسی برشمرده و توضیح داده است که در شورای اداری منطقه آزاد کیش صحبت هایی داشته که دوستان به گفته او،مقدمه و موخره آن را برداشته و فقط بخشی از مطلب را توئیت کرده اند.

پیشتر،در حساب کاربری توئیتر ابراهیم انصاری لاری،مطلبی منتشر شده که در آن آمده است: 11 میلیون ایرانی در سال 96 با قصد خرید و تفریح راهی ترکیه و امارات شده اند و پرسیده شده که آیا وقت بازنگری در سیاست ها برای مواجهه با گردشگران مناطق آزاد نرسیده و خود پاسخ داده:همچنان که در حوزه اقتصادی، قائل به تسامح در مناطق آزاد هستیم و معافیت 20 ساله داریم در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم باید قائل به تسامح باشیم.

وی،درحساب کاربری توئیتر خود آورده که با اندکی تسامح و همدلی داخلی می توانیم سهم خود را از بازار گردشگری پس بگیریم و نتیجه گیری کرده که روا نیست ثروت ملی ما درپس کوچه های  غربت جاری شود.

اکنون،"محمد ابراهیم انصاری لاری" درگفتگو با نود اقتصادی، تاکید کرده که اظهارات او ربطی به مسائل سیاسی نداشته و در عین حال تاکید کرده که هر چیزی که هرکس بگوید،عده ای مخالف آن بوده و عده ای هم مخالف!