«نود اقتصادی»:شرکت پتروشیمی  خارگ، جمع تولیدات واقعی شرکت متبوع خود در سال 96 را دستکم 1184615 تن دانست و پیش بینی کرد که مقدار تولیدات این شرکت در سال 97 و با فرض اجرای تعمیرات اساسی 1130000 تن باشد.

غلامرضا امیر شقاقی،درارتباط با شروع تعمیرات اساسی واحدهای "متانول" و"ال پی جی" شرکت پتروشیمی  خارک گفته است که درصورت انجام تعمیرات  اساسی،کیفیت محصول ثابت بوده و احتمال داده که برخی تغییرات جزیی، درکمیت محصول وجود خواهد داشت که در پیش بینی تولید محصول سال 97 لحاظ شده است.

ازقرار معلوم، تعمیرات اساسی قبلی در پتروشیمی  خارک در  20 آبان ماه سال 93 انجام شده بود.