«نود اقتصادی»: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که زیان خالص بانک تجارت در پایان سال ۹۶ به مبلغ ۶۱۰۸۶ میلیارد ریال رسیده و زیان انباشته بانک هم در پایان همین سال از مرز ۷۶۳۵۹ میلیارد ریال فراتر رفته است.

این مقدار زیان را باید زنگ خطری برای بانک تجارت به حساب آورد چرا با این حساب بانک مذکور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.

در حال حاضر سرمایه ثبتی بانک تجارت ۴۵۷۰۰ میلیارد ریال است.

شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند باید هر چه سریعتر، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام آنها تشکیل شده و در مورد بقای آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم گیری شود.

گفته می‌شود که بخش مهم زیان بانک تجارت در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال 1396 بوده است.

شایع شده که زیان انباشته بانک تجارت در امور اعتباری به مراتب بیشتر از ارقام مورد اشاره است.

ظاهرا دولت آبادی، مدیرعامل فعلی بانک تجارت در دیدار نوروزی با کارکنان همین بانک عنوان داشته که زیان سال ۹۶ بانک تجارت بیش از ۱۰۰۰۰میلیارد تومان است.