«نود اقتصادی»:رییس هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات ازعدم پویایی کمیسیون های  تخصصی تشکل های صنفی انتقاد کرده و گفت که درقانون نظام صنفی اتاق فکر وجود داشته و کمیسیون های تشکل ها، اتاق فکر آنها به شمار می روند هرچند که پویا نیستند.

حسین طاهر محمدی افزود که کمیسیون های اتاق اصناف ایران در شرایط فعلی، پتانیسل فعالیت دارند اما شرایط فعالیت برای کمیسیون ها مهیا نشده زیرا اعضای اجلاس محرم نیستند و تاکید کرد که بخشی از مسائل باید در اتاق ایران به اطلاع اعضای اجلاس برسد و مورد تصویب قرار گیرد.