«نود اقتصادی»:ارتفاع کل ریزش های جوی کشور از ابتدای سال آبی جاری تا هفتم دی ماه 35.5 میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 34.3 درصد کاهش داشته است.

میانگین بارندگی های امسال نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که 82.6 میلیمتر بود، 57 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 54 میلیمتر بود، 34.3 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا هجدهم دی ماه معادل 58 میلیارد و 505 میلیون متر مکعب گزارش شد.

سال آبی از ابتدایی مهر ماه هر سال آغاز می شود و تا 31 شهریور سال بعد ادامه می یابد.

به طور کلی، ایران دارای 6 حوضه آبریز اصلی است که این حوضه ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است.

بارش ها امسال نسبت به سال آبی گذشته در همه حوضه ها کاهش یافته و نسبت این کاهش ها از 7.9 درصد در حوضه قره قوم تا 62.9 درصد در حوضه مرزی شرق در نوسان است.

بیشترین کاهش بارندگی ها مربوط به حوضه مرزی شرق است که با 1.3 میلی متر ارتفاع، نسبت به دوره مشابه پارسال که 3.5میلی متر بود 62.9 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که 23.1 میلی متر بود 94.4 درصد کاهش داشت.

بعد از حوضه «مرزی شرق»، حوضه آبریز «فلات مرکزی» با بیشترین افت بارش روبرو شد که با 11.3 میلیمتر ارتفاع، نسبت به پارسال که 28.5 میلیمتر بود 60.4 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که 47.9 میلی متر بود 76.4 درصد کاهش یافت.

خلیج فارس و دریای عمان» نیز از دیگر حوضه هایی است که در سال آبی امسال شاهد بارش های کمتری نسبت به قبل از آن بود؛ از ابتدای سال آبی 97-96 تاکنون، ارتفاع بارش ها در این حوضه آبریز 46.5میلی متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آن که 74.7 میلی متر بود، 37.8 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت که 133.9 میلی متر بود، 65.3 درصد کاهش یافت.

حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» از نظر کاهش بارندگی ها در رتبه چهارم قرار گرفت؛ از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ارتفاع بارش ها در این حوضه آبریز 84.7 میلی متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آن که 109.5میلی متر بود، 22.6 درصد و نسبت به متوسط 49 ساله نیز که 114.1 میلی متر بود، 25.8 درصد افت کرد.

حوضه آبریز «دریای خزر» نیز تاکنون شاهد کاهش بارندگی بوده است؛ به این شکل که ارتفاع بارندگی ها در این حوضه آبریز تاکنون 84.7 میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال که 109.5 میلی متر بود، 22.6 درصد و نسبت به متوسط 49 سال گذشته که 155.4 میلی متر بود، 14.3 درصد کاهش داشته است.

کمترین کاهش میزان بارندگی ها تاکنون به حوضه «قره قوم» اختصاص دارد؛ این حوضه آبریز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 16.3 میلیمتر بارندگی داشته که نسبت به دوره مشابه پارسال که17.7 میلیمتر بود، 7.9 درصد کاهش داشته است؛ علاوه بر این بارندگی در این حوضه آبریز نسبت به متوسط 49 سال گذشته که 52.4 میلیمتر بود، 69.9 درصد کاهش داشته است.

رضا اردکانیان» وزیر نیرو هفته گذشته پیش بینی کرد که تا پایان زمستان میزان بارش ها در کشور کمتر از سال های نرمال باشد.