«نود اقتصادی»:شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک اعلام کرده که نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر، به علت کمبود شدید نقدینگی در شرکت های داروسازی و عدم وصول مطالبات آنها از شرکت ها است.

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک،اطمینان داده که از تاریخ گزارشگری قبلی تا مقطع، فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.

این شرکت تولید مواد اولیه دارویی، در ادامه افزوده:درصورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.