«نود اقتصادی»:مخازن 98 سد مهم  کشور، کمتر از 40 درصد آب دارد، بطور مثال ­مخزن سدهای دز، یقه، سفید رود، لار، زاینده رود، ساوه و ملاصدرا کمتر از 40 درصد آب دارد.

15 سد مهم کشور نیز بین 40 تا 50 درصد آب دارد این سدها 26 درصد ظرفیت مخازن سدهای مهم کشور را به خود اختصاص داده است بطور مثال سدهای کوثر، تهم، دامغان، سهند، کارون 3 و کرخه از آن جمله است.

27 سد مهم کشور هم 26 درصد ظرفیت مخازن سدهای مهم را دارد که این سدها 50 تا 70 درصد آب دارند.

بطور مثال سدهای­ طالقان، کرج، جیرفت، البرز و گتوند علیا از آن جمله است.

بر این اساس 25 سد مهم کشور که 6 درصد ظرفیت مخازن 177 سد مهم کشور را داراست بین 70 تا 90 درصد پر است که سدهای میجرن، دوبرج، تنگ حمام و شیرین دره قابل ذکر است همچنین 12 سد مهم دیگر که 3 درصد ظرفیت مخازن سدهای مهم را دارد بین 90 تا 100 درصد پر است که سدهای سورال، گاوشان، رودبال، داراب، بافت و داریسان از آن جمله است.

وضع آبی 177 سد مهم کشور در 6 حوضه اصلی آبریز

ازشش حوضه اصلی آبریز کشور در حوضه آبریز دریای خزر 52 سد وجود دارد که یک میلیارد و 590 میلیون متر مکعب آب از ابتدای مهر وارد مخزن این سدها شده است.

میزان خروجی آب از این سدها یک میلیارد و 140 میلیون متر مکعب بوده است.

به این ترتیب حجم مخزن سدهای این حوضه آبریز 2 میلیارد و 390 میلیون متر مکعب است و 28 درصد سدهای این حوضه پر است.

در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 55 سد مهم وجود دارد که 2 میلیارد و 560 میلیون متر مکعب آب از ابتدای مهرماه وارد این سدها شده است.

میزان خروجی آب از این تعداد سد نیز 5 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب است.

حجم مخزن سدهای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 14 میلیارد و 880 میلیون متر مکعب است و در حال حاضر 48 درصد این سدها پر است.

در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 13 سد مهم وجود دارد که از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر) 100 میلیون متر مکعب آب وارد این سدها شده است و 190 میلیون متر مکعب آب نیز میزان خروجی از این سدها بود.

به این ترتیب حجم مخزن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 53 میلیون متر مکعب است و در حال حاضر 32 درصد مخزن این سدها پر است.

در حوضه آبریز فلات مرکزی 37 سد مهم وجود دارد که میزان ورودی آب از ابتدای سال آبی تاکنون 300 میلیون متر مکعب و میزان خروجی آب از ابتدای سال آبی 570 میلیون متر مکعب گزارش شده است.

حجم مخزن سدهای حوضه آبریز فلات مرکزی یک میلیارد و 550 میلیون متر مکعب است که در حال حاضر 31 درصد آن پر است.

در حوضه آبریز مرزی شرق (هامون) 7 سد مهم وجود دارد که هیچ ورودی آب از ابتدای سال آبی نداشتند و میزان خروجی آب از آنها 200 میلیون متر مکعب بوده است. حجم مخزن این تعداد سد 720 میلیون متر مکعب است و در حال حاضر 45 درصد این سدها پر است.

در حوضه اصلی آبریز قره قوم (سرخس) 13 سد مهم وجود دارد که میزان ورودی آب به این سدها 10میلیون متر مکعب از ابتدای سال آبی و میزان خروجی آب از این سدها 80 میلیون متر مکعب است.

حجم مخزن این تعداد سد 340 میلیون متر مکعب است که در حال حاضر 24 درصد آن پر است.

به این ترتیب ورودی آب به مخازن 177 سد 6 حوضه اصلی آبریز کشور به ترتیب حوضه آبریز دریای خزر 16 درصد، خلیج فارس و دریای عمان 40 درصد، دریاچه ارومیه 19 درصد، مرکزی 28 درصد، حوضه آبریز مرزی شرق (هامون) صفر و حوضه آبریز قره قوم (سرخس) 11 درصد کاهش را نشان می دهد.

میزان خروجی آب از 177 سد مهم کشور در حوضه آبریز دریای خزر 24 درصد، خلیج فارس و دریای عمان یک درصد، دریاچه ارومیه 16 درصد، مرزی شرق 26 درصد کاهش نشان می دهد و فقط در دو حوضه آبریز فلات مرکزی 19 درصد و قره قوم (سرخس) 38 درصد افزایش داشته است.