«نود اقتصادی»:رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در حکمی «علی اکبر اولیا» را به سمت رییس سازمان ملی بهره وری ایران منصوب کرد.

جمشید انصاری» در متن این حکم آورده است: ماموریت اصلی سازمان ملی بهره وری، تلاش برای دستیابی نظام اجرایی کشور به سهم محوری بهره وری در رشد اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه بوده است.

انصاری بر طراحی و عملیاتی سازی چرخه مدیریت بهره وری در چرخه اقتصادی کشور و اعمال هماهنگی و نظارت بر برنامه های ارتقای بهره وری آنها تاکید کرد.

درکارنامه کاری علی اکبر اولیاء سوابقی چون دبیرکلی سندیکای بیمه گران و معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی هم به چشم می خورد.

پیش از این «رویا طباطبایی یزدی» ریاست سازمان ملی بهره وری ایران را بر عهده داشت.