«نود اقتصادی»:میانگین بارش در 13 استان آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان بلوچستان، قزوین، قم، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد در مقایسه با زمان مشابه پارسال منفی است.

یشترین بارش از ابتدای سال آبی (مهر تاکنون) در گیلان ثبت شده و میزان بارش در استان قم تاکنون صفر گزارش شده است.

بارش در سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و یزد یک میلی متر ثبت شده و در شش استان کمتر از 10 میلی متر بارش گزارش شده که استان کرمان 3 میلی متر، مرکزی 6 میلی متر، هرمزگان 7 میلی متر، اصفهان 2 میلی متر، سمنان 6 میلی متر و در خراسان رضوی 9 میلی متر بوده است.

در حال حاضر، مخزن 5 سد تأمین کننده آب آشامیدنی تهران 659 میلیون مترمکعب آب دارد یعنی 35 درصد مخازن این سدها پر است.

بنابراین گزارش به ترتیب مخزن سد لار 6 درصد، سد طالقان 61 درصد، سد کرج 67 درصد و سد لتیان 52 درصد و سد ماملو 72 درصد پر است.